Japonské bojové umenia

Aikido, Ba jutsu, Batto jutsu, Bujinkan Dojo, Jo jutsu, Judo, Ju jutsu, Jutte jutsu, Hanbo jutsu, Hojo jutsu, Iaido, Karate do, Kendo, Ken jutsu, Kyudo, Kobudo, Naginata do, Ninjutsu, Nippon kempo, So jutsu, Sumo, Shuriken jutsu