Základné číslovky

slovensky japonsky
nula zero, rei
jeden, jedna iči
dva, dve ni
tri san
štyri ši
päť go
šesť roku
sedem šiči
osem hači
deväť kjú
desať džú
jedenásť džúiči
dvanásť džúni
trinásť džúsan
štrvásť džújon
pätnásť džúgo
šestnásť džúroku
sedemnásť džúšiči
osemnásť džúhači
deväťnásť džúkjú
dvadsať nidžú
dvadsaťjeden nidžúiči
tridsať sandžú
štyridsať jondžú
päťdesiat godžú
šesťdesiat rokudžú
sedemdesiat šičidžú
osemdesiat hačidžú
deväťdesiat kjúdžú
sto hjaku
stodvadsať hjakunidžú
dvesto nihjaku
tisíc sen
dvetisíc nisen
tisíc päťsto osemdesiattri sengohjakuhačidžúsan
milión hjakuman